Doprava zahradního nábytku

košík je
prázdný
Nákupní košík
Nákupní košík

Novinky

06.02.2017

Vážení zákazníci,

Tradiční prezentační a prodejní výstava v NC Olympia Brno pro sezónu 2017 se již blíží. V období 18. -23.dubna 2017 nás zde zastihnete po celý týden od úterý do neděle vždy 10:00 - 21:00h. Umístěna bude na vnitřní volné ploše "na točně" (křižovatka u obchodů CCC, Klenoty Aurum a C&A).

Rádi Vám představíme vystavený sortiment a zodpovíme všechny Vaše otázky ohledně nové kolekce 2017.

Přijďte si k nám posedět či poležet, těšíme se na Vás! BENTWOOD tým     Obchodní podmínky

S případnými dotazy nás kontaktujte na :
email: [email protected]
nebo na tel.: +420 601 372 649

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WWW.BENTWOOD.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Jsme obchodní korporace BENTWOOD s.r.o., IČO: 29195144, se sídlem Cejl 78/60, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského sodu v Brně pod sp. zn. C 64826 („Prodávající“) a na internetovém obchodě umístěném na webových stránkách www.bentwood.cz nabízíme k prodeji široký sortiment zahradního nábytku. Prodávajícího můžete kontaktovat na adrese sídla společnosti nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected], případně na telefonu č. +420 601 372 649.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o koupi zboží uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky prostřednictvím elektronických prostředků prodeje na dálku, zejména prostřednictvím e-shopu www.bentwood.cz („Podmínky“).
1.3 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4 Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
1.5 Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


2. NÁKUP NA WWW.BENTWOOD.CZ
2.1 Užívání e-shopu www.bentwood.cz je bezplatné. Náklady související s realizací přístupu a používáníme-shopu www.bentwood.cz (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník sám.
2.2 Prodávající umožňuje zákazníkovi nákup zboží prezentovaného na e-shopu www.bentwood.cz. V případě zájmu zákazníka o koupi prezentovaného zboží může zákazník provést objednávku zboží vložením zboží do košíku a dokončením objednávky. Zákazník je povinen v online objednávkovém formulářiuvádět úplné a pravdivé údaje o své osobě. Před dokončením objednávky je zákazník povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami a považuje je za závazné. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) se vylučuje.
2.3 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků prodeje na dálku okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
2.4 Prodávající neodpovídá za znemožnění či omezení přístupu na e-shop www.bentwood.cz způsobeným poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Prodávající není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru).Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu www.bentwood.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením a účelem.


3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 E-shop www.bentwood.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu www.bentwood.cz.
3.2 E-shop www.bentwood.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebních podmínkách za nákup zboží. Informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a platebními podmínkami platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3 Není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, zákazník si může zvolit dva způsoby úhrady kupní ceny:
a. úhrada zálohy ve výši 50% z kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury a následně úhrada zbývajících 50% kupní ceny po převzetí zboží na základě vystavené zúčtovací faktury.
b. úhrada 100% koncové prodejní ceny zboží v hotovosti při převzetí zboží.
3.4 Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1 Zboží bude předáno k přepravě zákazníkovi do 10 pracovních dnů, je-li zboží skladem. Prodávající vždy zákazníka informuje o aktuální dostupnosti zboží a možném dodání.
4.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.3 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 24 hodin od dokončení objednávky (stornování objednávky).
5.2 Zákazníkmá právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží a  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
5.3 Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 1 těchto Podmínek.
5.4 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.5 Zákazníkje povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Zákazníknese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.6 Prodávající vrátí do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu zákazníkovi všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně zákazník předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí, ledaže se strany dohodnou jinak.
5.7 Zákazník i Prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
5.8 Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží oproti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
(a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
(c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
(e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je zákazník povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
6.3 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho dodání. Projeví-li se vada u zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4 Zákazník je povinen vady zboží písemně oznámit Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí a vada se projeví.Oznámení o vadách zboží musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (jeli k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady i s fotem, je-li to možné a popis toho, jak závada vznikla.
6.5 Obratem po obdržení oznámení o závadách Prodávající informuje zákazníka o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o  tom, kam má zákazník vadné zboží doručit (sídlo Prodávajícího, prodejna Prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.). Je bezpodmínečně nutné, aby zákazník byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) o koupi vadného zboží.Zboží zaslané do servisního střediska musí být v  úplném stavu. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zákazník bere na vědomí, že v případě nesplnění této povinnosti nemusí být reklamace uznána.
6.6 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
6.7 Je-li reklamace důvodná, Prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve zákazníka, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi na své náklady poštou na adresu určenou zákazníkem. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, oznámí to zákazníkovi ve lhůtě dle předchozího odstavce. Spolu s oznámením o neuznání reklamace Prodávající zákazníkovi sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
6.8 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit Prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit Prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží zákazníkovi nese v tomto případě zákazník.
6.9 Prodávající neodpovídá za vady vyplývající z obvyklého používání a opotřebení zboží, jeho funkčních vlastností ani za vady způsobené neodbornou manipulací nebo údržbou, stejně jako za vady způsobené výlučně zákazníkem či vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1 Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Zákazník souhlasí, aby Prodávající shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje zadané zákazníkem prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi za účelem přímého marketingu, shromažďování statistických údajů a zkvalitňování služeb, a to na dobu neurčitou.
7.2 Osobní údaje. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých lze zákazníka přímo či nepřímo identifikovat.
7.3 Zasílání obchodních sdělení. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Prodávající využívala osobní údaje k marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Zákazník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.
7.4 Odvolání souhlasu. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů dle těchto Podmínek je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Po odvolání souhlasu Prodávající zajistí, aby veškeré údaje zákazníka byly z jeho databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny.
7.5 Přístup k údajům.Zákazník má právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Prodávající poskytne zákazníkovi informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zákazník je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.6 Poskytnutí osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že Prodávajícímůže být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
7.7 Cookies. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním kupních smluv prostřednictvím e-shopu www.bentwood.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití e-shopu www.bentwood.cz realizován. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou s zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.2 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.3 Prodávajícítímto zákazníka informuje, že spory mezi Prodávajícím a zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).
8.4 Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.Prodávajícísi vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.
8.5 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
8.6 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.1.2015.